support.png

کارشناسان ما

شما میتوانید با توجه به موضوع مشاوره خود یکی از کارشناسان ما را جهت مشاوره انتخاب نمائید .

لازم به توضیح است که تمامی مشاوران ما دارای دانش در تمام فصول مالیاتی می باشند، ولی در یک یا چند فصل تبحر کامل دارند که در بالای نام آنان ذکر گردیده است پس بهتر است مشاوری را انتخاب کنید که در زمینه موضوع مشاوره شما دارای تبحر میباشد.